Beslut vid Thule Groups årsstämma 2023

Thule Group AB (publ):s årsstämma hölls idag den 27 april 2023. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 9,20 kronor per aktie för 2022. Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 4,60 kronor per aktie fastställdes till den 2 maj 2023. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4,60 kronor per aktie fastställdes den 5 oktober 2023. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 5 maj 2023 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2023.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Sarah McPhee, Heléne Mellquist, Johan Westman och Helene Willberg samt nyvaldes Anders Jensen. Hans Eckerström valdes som styrelseordförande.
 
Vice styrelseordförande och utskottsledamöter
Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsett Heléne Mellquist till vice styrelseordförande samt utsett ledamöter till revisions- och ersättningsutskottet. Revisionsutskottet kommer utgöras av Helene Willberg (ordförande) och Sarah McPhee. Ersättningsutskottet kommer utgöras av Heléne Mellquist (ordförande) och Hans Eckerström.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, beslutades att utgå med 1 390 000 kronor till ordföranden och med 430 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 240 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till ordföranden och med 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare.
 
Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att högst 2 778 000 teckningsoptioner, fördelade till lika delar på tre serier, ges ut till det av Thule Group helägda dotterbolaget Thule AB för att senare överlåtas till deltagarna. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna kan (i) avseende den första serien ske under 2023, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman 2023, (ii) avseende den andra serien ske under 2024, dock senast den 15 juni 2024, och (iii) avseende den tredje serien ske under 2025, dock senast den 15 juni 2025. Överlåtelse ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum (i) avseende den första serien från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 december 2026, (ii) avseende den andra serien från och med den 15 juni 2027 till och med den 15 december 2027, och (iii) avseende den tredje serien från och med den 15 juni 2028 till och med den 15 december 2028. Teckningskursen i envar serie ska som utgångspunkt motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Thule Group-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammen förvärvar teckningsoptioner från Thule AB i respektive serie. Deltagarna ska inom ramen för respektive serie kunna erhålla en retention bonus i form av ett bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna och förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för utbetalning kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning. Den maximala utspädningseffekten om samtliga 2 778 000 teckningsoptioner utnyttjas är cirka 2,7 procent.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.