Thule Groups (publ) vd och koncernchef, Magnus Welander, kommenterar företagets första kvartal 2023

Försäljningen i kvartalet var lägre än föregående år, men på en förväntad nivå och med god lönsamhet

Försäljningen i första kvartalet var 31 procent lägre, valutajusterat, än motsvarande kvartal föregående år som var ett exceptionellt starkt första kvartal. Huvudskälet till den lägre omsättningen i årets första kvartal var en lägre försäljning av cykelrelaterade produkter till våra återförsäljare, som fortsatte sänka sina lagernivåer. Detta ska jämföras med samma period föregående år då samma återförsäljare var i en aggressiv fas av lageruppbyggnad.

Koncernens lager minskade i kvartalet med 158 Mkr, vilket var i linje med våra planer. Under första kvartalet ökar vi normalt lagernivåerna betydligt inför högsäsong. Föregående år ökade lagret med 469 Mkr under första kvartalet. Den betydligt lägre produktionen innebar negativa effekter på utnyttjandegraden av koncernens produktionsenheter. Vid kvartalets utgång var hela 900 färre personer verksamma inom tillverkningen än vid samma tidpunkt 2022. Vår beprövade modell för att säkerställa flexibilitet och anpassning till olika produktionsvolymer fungerar väl.

Trots en ofördelaktig produktmix, underutnyttjad produktionskapacitet, fortsatt generellt sett höga materialkostnadsnivåer, samt ambitiösa satsningar på framtida tillväxt uppnådde vi en EBIT-marginal om 17,2 procent i kvartalet. Detta uppnåddes tack vare prisökningar som genomfördes sommaren 2022, minskade fraktkostnader samt minskade försäljningskostnader.

Sen start på vårförsäljningen i Europa
I kvartalet minskade försäljningen i regionen med 25,6 procent, valutajusterat, jämfört med föregående år. Den lägre försäljningen berodde framförallt på lägre försäljning av cykelrelaterade produkter, som motsvarande kvartal föregående år hade exceptionellt stark försäljning inför högsäsongen. Vi upplevde även generellt ett försiktigt återförsäljarled vad gällde koncernens övriga sport och fritidsprodukter, med en ovanligt sen start på flera våraktiviteter.

De marknader som utmärkte sig positivt var Sydostasien, Japan samt Kina, där försäljningen av framförallt väskor ökade jämfört med ett svagt föregående år. Även till våra kunder i länder nära Ukraina såg vi ökad försäljning under kvartalet. I mars föregående år avstannade denna från mitten av februari på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Från ett produktperspektiv växte kategorierna RV Products samt Packs, Bags & Luggage.

Svagt kvartal i Region Americas jämfört med exceptionellt föregående år
I kvartalet minskade försäljningen i regionen med 45,2 procent, valutajusterat, jämfört med föregående år. Även här såg vi en markant minskad försäljning av cykelrelaterade produkter, jämfört med det första kvartalet föregående år.

Likt Region Europe & RoW såg vi en ökad försäljning inom kategorin Packs, Bags & Luggage, drivet av framgångsrika lanseringar, samt ett ökat resande till och från arbetsplatser såväl som för nöje. Även geografiskt såg vi liknande mönster, med starkare försäljning på södra halvklotet där flertalet av våra latinamerikanska marknader växte.

Stor uppdatering av thule.com, koncernens viktigaste globala kontaktyta mot konsumenter
I mars lanserades en uppdaterad thule.com-hemsida. Uppdateringen stöder varumärkets livsstilspositionering och innehåller förbättringar från ett användarperspektiv. Mer logisk och lättanvänd köphjälp för mer komplexa kategorier, förbättrade tillbehörsfunktioner för att skapa adderad försäljning och vårt breda produktutbud presenterat med fokus på aktiviteter istället för den enskilda produkten är några exempel.

Hemsidan kommer att driva försäljning i alla kanaler, men är speciellt viktig i den fortsatta ambitionen att öka andelen försäljning som görs direkt till konsument.

Kortsiktiga utmaningar under våren, men stark tro till vår strategi och kommande produktlanseringar
Cykelbranschen har generellt börjat minska sina höga lagernivåer, men vi ser fortsatt i april att nivåerna hos många återförsäljare är högre än vad de önskar. Kombinerat med en utmanande marknad med osäkerhet i konsumenternas efterfrågan i en orolig värld, gör att vi förväntar oss en svag början på det andra kvartalet.

Vi har dock fortsatt en orubbad tro på vår tillväxtstrategi och är övertygade om att trenden att leva aktiva liv kommer att vara fortsatt långsiktigt stark. I linje med vår offensiva strategi lanserar vi under våren en mängd nya produkter till konsument. Under vår och sommar visar vi utöver detta flera nya produkter för våra återförsäljare för försäljning i butik nästa vår.

Som kommunicerades under kvartalet kommer jag i augusti lämna över VD-skapet till nuvarande styrelsemedlemmen Mattias Ankarberg. Vårt gemensamma arbete, tillsammans med övriga i företagets ledning, för att säkerställa en smidig överlämning löper mycket väl.

Magnus Welander
Vd och koncernchef

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.