Thule Group (publ) – Delårsrapport för andra kvartalet, april-juni 2023

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 3 029 Mkr (3 314) vilket motsvarar en minskning med 8,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 15,1 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 711 Mkr (817), vilket motsvarar en marginal om 23,5 procent (24,7). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 1,3 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till 539 Mkr (626).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 718 Mkr (489).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,14 kr (5,99).

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.