Thule Group (publ) Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2023

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 566 Mkr (1 651) vilket motsvarar en minskning med 5,2 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 5,6 procent.
 • Rörelseresultat uppgick till 53 Mkr (4), vilket motsvarar en marginal om 3,4 procent (0,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 2,8 procentenheter.
 • Nettoresultat uppgick till 24 Mkr (-16).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 276 Mkr (110).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,23 kr (-0,15).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kr per aktie (9,20), vilket motsvarar en utdelning om 1 004 Mkr (967), beräknat på antalet utestående aktier den 9 februari 2024.

 
Helåret

 • Nettoomsättning för helåret uppgick till 9 132 Mkr (10 138) vilket motsvarar en minskning med 9,9 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 15,2 procent.
 • Rörelseresultat uppgick till 1 505 Mkr (1 706), vilket motsvarar en marginal om 16,5 procent (16,8). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 0,8 procentenheter.
 • Nettoresultat uppgick till 1 099 Mkr (1 275).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 1 850 Mkr (616).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 10,45 kr (12,19).

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.