Thule Group – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2023

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 311 Mkr (2 139) vilket motsvarar en ökning med 8,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 0,8 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 359 Mkr (193), vilket motsvarar en marginal om 15,5 procent (9,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 5,2 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till Mkr 262 (137).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 838 Mkr (543).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till kr 2,47 kr (1,31).

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.