KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THULE GROUP AB

Aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2024 kl. 11.00, på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

A. RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OM DELTAGANDE OCH POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen eller som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per torsdagen den 18 april 2024, och ska:

(i) vid deltagande i stämmolokalen: anmäla deltagande till bolaget senast måndagen den 22 april 2024, gärna före kl. 16.00.

Anmälan om deltagande skickas per post till Thule Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, per telefon 08 402 92 95 eller via Euroclears hemsida, https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Anmälan om deltagande ska innehålla namn på aktieägare, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, och om relevant, namn på fullmaktshavare och antalet eventuella biträden (högst två), och/eller

(ii) vid utövande av rösträtt genom poströstning: anmäla detta genom att avge sin poströst till bolaget senast måndagen den 22 april 2024, gärna före kl. 16.00.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.thulegroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Thule Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt punkten (i) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet och skickas till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.thulegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan om deltagande eller, i förekommande fall, genom poströstning.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 18 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 22 april 2024. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Framläggande av
  1. årsredovisning och revisionsberättelse
  2. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  3. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  4. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 10. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  4. godkännande av ersättningsrapport
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
 13. Val av styrelse och styrelsens ordförande

Valberedningens förslag:

 1. Hans Eckerström (omval)
 2. Anders Jensen (omval)
 3. Sarah McPhee (omval)
 4. Johan Westman (omval)
 5. Helene Willberg (omval)
 6. Sandra Finér (nyval)
 7. Paul Gustavsson (nyval)
 8. Hans Eckerström till styrelsens ordförande (omval)
 1. Fastställande av arvode till revisor
 2. Val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 4. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)

Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Helene Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Carina Silberg (utsedd av Alecta) och Hans Eckerström, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hans Eckerström ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman och Helene Willberg samt nyval av Paul Gustavsson och Sandra Finér. Valberedningen har föreslagit omval av Hans Eckerström som styrelseordförande. Heléne Mellquist har avböjt omval och Mattias Ankarberg frånträdde sitt uppdrag i styrelsen i samband med att han tillträdde som VD i bolaget i augusti 2023.

För information om de ledamöter som föreslås för nyval, se nedan. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.thulegroup.com.

Styrelseledamot föreslagen för nyval:
Paul Gustavsson, född 1966, har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Paul är idag vd och koncernchef för Vexve Armatury Group, Finland, samt styrelseledamot i CPAC Systems och Consenz International AB. Paul har tidigare varit vd och koncernchef på Nordkalk Group och Britax Group ltd samt innehade dessförinnan flertalet positioner inom Volvo Cars, bland annat som medlem av företagsledningen. Paul är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagets ledning. Paul äger inga aktier i Thule Group.

Sandra Finér, född 1979, har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola samt utbildning inom organisationspsykologi och företagsekonomi. Sandra är idag fabrikschef på Volvo lastvagnars fabrik i Tuve, Göteborg, och har tidigare innehaft flera positioner inom samma koncern samt arbetat som vd för start up-bolaget Limes Audio och som produktutvecklingschef på BabyBjörn AB. Sandra är ledamot i styrelsen för Umeå universitet och Umeå universitet Holding AB. Sandra är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagets ledning. Sandra äger 250 aktier i Thule Group.

Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvoden, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 445 000 (1 390 000) kronor till ordföranden och 455 000 (430 000) kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 275 000 (240 000) kronor till ordföranden och 110 000 (100 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 95 000 (90 000) kronor till ordföranden och 50 000 (45 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode:
Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Sofia Götmar-Blomstedt att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.
UTDELNING (punkt 10 (b))

Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 9,50 kronor per aktie för 2023. Det föreslås att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 4,75 kronor per aktie föreslagit den 30 april 2024 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4,75 kronor per aktie föreslagit den 7 oktober 2024. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 6 maj 2024 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2024.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter eller delar därav.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Valberedningens motiverade yttrande, fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.thulegroup.com.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.thulegroup.com senast från och med fredagen den 5 april 2024 samt kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 105 733 097. Bolaget innehar inga egna aktier.

D. AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

————————————

Malmö i mars 2024

Styrelsen för Thule Group AB (publ)

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.