Beslut vid Thule Groups årsstämma 2024

Thule Group AB (publ):s årsstämma hölls idag den 26 april 2024. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 9,50 kronor per aktie för 2023. Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 4,75 kronor per aktie fastställdes till den 30 april 2024. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4,75 kronor per aktie fastställdes den 7 oktober 2024. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 6 maj 2024 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2024.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman och Helene Willberg samt nyvaldes Sandra Finér och Paul Gustavsson. Hans Eckerström omvaldes som styrelseordförande.

Vice styrelseordförande och utskottsledamöter
Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsett ledamöter till revisions- och hållbarhetsutskottet och ersättningsutskottet. Revisions- och hållbarhetsutskottet kommer utgöras av Helene Willberg (ordförande) och Sarah McPhee. Ersättningsutskottet kommer utgöras av Hans Eckerström (ordförande) och Paul Gustavsson.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, beslutades att utgå med 1 445 000 kronor till ordföranden och med 455 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

För arbete i revisions- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 275 000 kronor till ordföranden och med 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 95 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission med stöd av bemyndigandet kan genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.